Střet zájmů - registr oznámení

Základní informace k zákonu o střetu zájmů

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, ukládá veřejným funkcionářům v tomto zákoně uvedeným povinnost předkládat oznámení o činnostech (§ 9), oznámení o majetku ( § 10), oznámení o příjmech, darech a závazcích (§ 11) příslušnému evidenčnímu orgánu, a to ve lhůtách stanovených zákonem po celou dobu výkonu funkce.

Termín pro podání oznámení je každoročně do 30. června. Registr oznámení u zdejšího obecního úřadu obsahuje oznámení těchto veřejných funkcionářů: starostky a místostarosty obce

Postup při podání žádosti o přístup do registru

Žádost je možné podat osobně na Obecním úřadě Crhov; žadatel předloží občanský průkaz k ověření totožnosti.

Střet zájmů.pdf (112 kB) - formulář pro podání žádosti

Nahlížení do registru v písemné podobě

Nahlížení do písemné podoby registru oznámení je možné na základě předchozí žádosti v budově Obecního úřadu v Crhově v úředních hodinách (každý pátek v době od 19:00 do 20:00 hodin).

Poučení

V případě, že by někdo zpracovával údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře, nebo by porušil povinnost mlčenlivosti podle § 14 odst. 3 zákona o skutečnostech, o nichž se dověděl z údajů evidovaných v registru, dopustil by se přestupku podle § 23, za který lze uložit pokutu až do výše 100.000,00 Kč.