Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

1. Název            

            Crhov

2. Důvod a způsob založení

             Nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 1. 1. 1994 vznikla obec jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl s účinností od 12. 11. 2000 nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Obec Crhov má samozřejmě delší historii, kterou najdete v rubrice Historie a současnost.

Obec má postavení právnické osoby, v  právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony.

Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen „samostatná působnost“). Stát do záležitostí obce může zasahovat výhradně a pouze zákonem.

Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení.

Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

Obec dále vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony (dále jen „přenesená působnost“). Obecní úřad Crhov je pověřeným obecním úřadem. Při výkonu přenesené působnosti se obec řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.

3. Organizační struktura

            Starostka:                            Mgr. Iveta Houdková

            Místostarosta:                       Ing. Jaroslav Vlasák

            Členové zastupitelstva:          Petr Juránek 

                                                       Mgr. Dalimil Kovář

                                                       Ing. Ondřej Homolka

                                                       Nela Dufková, DiS.

                                                       Miroslav Konopáč 

            Účetní:                                 Vlasta Houdková

            Finanční výbor:                     Mgr. Dalimil Kovář (předseda)

                                                      Miroslav Konopáč (člen)

                                                      Nela Dufková, DiS. (členka)

            Kontrolní výbor:                    Nela Dufková, DiS. (předsedkyně)

                                                      Ing. Ondřej Homolka (člen)

                                                      Petr Juránek (člen)

4. Kontaktní spojení

            4.1 Kontaktní poštovní adresa

                        Obec Crhov

                        Crhov 42

                        679 74 Olešnice

            4.2 Adresa úřadovny pro osobní návstěvu

                        Obec Crhov

                        Crhov 42

                        679 74 Olešnice

            4.3 Úřední hodiny

                        pondělí 18:00 - 19:00 hodin

            4.4 Telefonní čísla

                        mobilní: 725 111 502

            4.5 Číslo faxu

                        obec nemá fax

            4.6 Adresa internetové stránky

                        www.obeccrhov.cz

            4.7 Adresa e-podatelny

                        e-mail: ou.crhov@seznam.cz

            4.8 ID datové schránky

                        Vv3az2f

5. Případné platby lze poukázat

                        číslo účtu: 1361619399, kód banky 0800         

6. IČ         

                        49463942

7. DIČ

                        obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

            8.1 Seznam hlavních dokumentů

                        Obecně závazné vyhlášky

                        Úřední deska

                        Formuláře ke stažení

                        Registr oznámení dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

                        Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

            8.2 Rozpočet

                        Rozpočet obce

                        Závěrečný účet obce

9. Žádosti o informace

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

Obec Crhov zveřejňuje informace následujícími způsoby: na úřední desce na budově obecního úřadu nebo na internetové úřední desce na adrese https://www.obeccrhov.cz.

Informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a úředních hodinách v pondělí v době od 18:00 do 19:00 hodin.

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace u nás způsoby: ústně, osobně na Obecním úřadě v Crhově v úředních dnech a v úředních hodinách, telefonicky na tel. č.: 516 463 422, písemně na adrese: Obec Crhov, 679 74 Crhov 42, elektronickou poštou: e-mail: ou.crhov@seznam.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis).

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

utajované skutečnosti podle zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)

skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení

skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zákona č. 106/1999 Sb.

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně.  Písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou.

Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech uvedených v § 14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejích důvodech bude obecní úřad žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:

a) komu je určena

b) kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa)

Písemná žádost

a) musí být srozumitelná

b) musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována

c) nesmí být formulována příliš obecně.

Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil, a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.

Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti:

a) písemně

b) nahlédnutím do spisu

c) pořízením kopie

d) na paměťových médiích

Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá obecní úřad rozhodnutí o zamítnutí žádosti (§ 15 odst. 1 zákona), které se doručuje do vlastních rukou žadatele (§ 15 odst. 3 zákona).

Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti obecního úřadu, obecní úřad žádost odloží a do 3 kalendářních dnů od doručení žádosti tuto skutečnost sdělí žadateli.

Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta ani vydáno rozhodnutí (§ 15 odst. 1), má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti (§ 15 odst. 4 zákona). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti. 

11. Opravné prostředky

            11.1 Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

                        Opravné prostředky se podávájí prostřednictvím toho oddělení obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření oddělení, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starostka.

            11.2 Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

                        Opravné prostředky proti rozhodnutí starostky a rady obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatřením Zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření krajskému úřadu.

Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

            11.3 Soudní přezkoumání

                        Došlo-li rozhodnutím orgánu obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 47 a následujících zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústatnímu soudu.                          

12. Formuláře

            Formuláře ke stažení

                        Hlášení adresy pro doručování

                        Přihláška k registraci – odvoz odpadu

                        Přiznání k poplatku ze psů

                        Změna v registraci – ohlášení narození

                        Změna v registraci – ohlášení úmrtí

                        Žádost o poskytnutí údajů – evidence obyvatel

                        Žádost o poskytnutí informace

                        Žádost o povolení kácení dřevin

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

            aktualizované návody na řešení obecných životních situací najdete na https://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708

14. Předpisy

            14.1 Nejdůležitější používané předpisy

zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod

zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech ČR

zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů ČR

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

zákon č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu

vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích

zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech

zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu

zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků

zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí

zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor

zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

zákon č. 379/2005 o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami

zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů

zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)

zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

zákon č. 102/1992 kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník

zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

            14.2 Vydané právní předpisy - vyhlášky a nařízení

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících v katastrálním území obce Crhov, včetně nakládání se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku ze psů

Novela obecně závazné vyhlášky č. 1/2010

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o znaku a praporu obce

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyl

15. Úhrady za poskytování informací

            15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

                        Sazebník úhrad.pdf (192,5 kB)                        

            15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

                        žádná nejsou            

16. Licenční smlouvy

            16.1 Vzory licenčních smluv

                        licenční smlouvy nejsou při poskytování informací uplatňovány

            16.2 Výhradní licence

                        výhradní licence nejsou při poskytování informací uplatňovány

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2010.pdf (185,2 kB)

Výroční zpráva 2011.pdf (190003)

Výroční zpráva 2012.pdf (190016)

Výroční zpráva 2013.pdf (190144)

Výroční zpráva 2014.pdf (190316)
 

18. Seznam všech organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny  

§  Místní knihovna

§  Sbor dobrovolných hasičů