Odpady

V územním obvodu obce Crhov provádí svoz domovního odpadu a dalších jeho využitelných složek firma Recovera Využití zdrojů, a.s., pobočka Boskovice. Svoz odpadu se provádí ve 14-ti denních cyklech. Poplatek za odvoz odpadu se hradí na Obecním úřadě Crhov ve výši 600 Kč za osobu s trvalým pobytem případně za rekreační objekt. Poplatek je možné uhradit převodem na účet 1361619399/0800, variabilní symbol je číslo popisné daného objektu. Další potřebné údaje Vám poskytneme fornou odpovědi na Váš dotaz zaslaný na e-mail ou.crhov@seznam.cz.

Naše obec je zapojena do systému zpětného odběru odpadů z obalů, tzv. EKO-KOM. Společnost EKO-KOM a.s. je autorizovaná obalová společnost, která zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů, které vyplývají pro výrobce prodávající balené výrobky ze zákona č. 477/2001 Sb., zákon o odpadech,  ve znění  pozdějších předpisů. Zapojení do tohoto systému je pro obec přínosem a podle množství vytříděných odpadů získává od uvedené společnosti finanční příspěvek.
 
Speciální web zaměřený na třídění odpadů najdete na adrese www.jaktridit.cz.
 

Reckylujme jedlé oleje a tuky

 

Jak třídit odpad v naší obci?

          

                  

TERMÍNY PŘISTAVENÍ KONTEJNERU NA BIOODPAD V ROCE 2024

MĚSÍC PŘISTAVENÍ KONTEJNERU

TERMÍN
DUBEN 25.4. - 29.4.
KVĚTEN 23.5. - 27.5.
ČERVEN 20. 6. - 24. 6.
ČERVENEC 25. 7. - 29. 7.
SRPEN 22. 8. - 26. 8.
ZÁŘÍ 19. 9. - 23. 9.
ŘÍJEN 24. 10. - 28. 10.
LISTOPAD 14.11. - 18.11.

 

Osvědčení o úspoře emisí