Zákon ze dne 30. ledna 1920

27.07.2011 18:52

ZÁKON ze dne 30. ledna 1920 o pamětních knihách obecních

- zrušen zákonem č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí

§ 1
Každá politická obec jest povinna založiti a vésti pamětní knihu obecní.

§ 2
K založení a vedení pamětní knihy obecní zřízena budiž v každé obci komise. Zápisy provádí kronikář, ustanovený obecním zastupitelstvem, za přiměřenou odměnu.

§ 3
Provésti zákon ukládá se ministru školství a národní osvěty a ministru vnitra.

§ 4
Zákon nabývá platnosti dnem vyhlášení.

T. G. Masaryk v. r., Tusar v. r., Habrman v. r., Švehla v. r.