OZV 2/2000, kterou se vydává statut o vytváření a ochraně živ. podmínek